воскресенье, 20 февраля 2011 г.

ყოვლისმომცველი ადამიანები

Автор: ჯუნა на 2/20/2011
საერთოდ დიდი ხანია დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ადამიანი ძალიან მრავალმხრივია. მასში ყველა თვისება, ცუდიც და კარგიც, თანაბრად დევს და მხოლოდ აღზრდა, გარემოება, შთაგონება განაპირობებს თუ რას გამოავლენს და როგორი იქნება იგი. ხშირად ამბობენ: ცუდმა გარემომ გააფუჭაო ან ცუდი ხალხის გარემოცვაში მოექცაო. ადამიანის დამორჩილება ნებსით თუ უნებლიეთ ხშირად ძალიან იოლია. ჩვენ თუთიყუშებივით ვიმეორებთ იმას, რასაც ვხედავთ.
მე პირადად ძალიან სუსტი ნებისყოფის ადამიანი ვარ. ჩემი ქმარი ამას სუსტ ფსიქოლოგიას ეძახის. მე კილოსაც კი იოლად ვიღებ საკმარისია 1 კვირა მაინც ვიცხოვრო სხვა კუთხის თუ ნაციის ადამიანებში.
მაშინ, როცა პირველად მოვხვდი მოსკოვში, მიამიტი, ქუთაისელი, პატარა გოგო, პირდაღებული ვუყურებდი ტუჩ, ცხვირ, წარბ და კიდევ რა არ გახვრეტილ რუსებს და ისეთი საშინელი სიტყვებით ვლანძღავდი.... მაგრამ გავიდა სულ ცოტა ხანი და მე ტუჩი გავიხვრიტე და ჩემი პირსინგი აბსოლუტურ ნორმალურობად მიმაჩნდა. ახლა, დღევანდელი დღის გადასახედიდან, მე გახსენებაც კი მიჭირს რა შეგნება მქონდა მაშინ. არა, გასაგებია რომ ეს არ არის რაღაც сверхистественное მოვლენა, უბრალოდ დღევანდელ მე–ს ხასიათში ეს არანაირად არ ჯდება. და ეს ყოველივე გამოიწვია იმან, რომ სხვადასხვა დროს მე ვიმყოფებოდი სხვადასხვა გარემოში და ჩემზე გავლენას ახდენდნენ აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები.
საერთოდ, ფიქრის საფუძველზე, მივედი აზრამდე, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანის ბოლომდე ამოცნობა შეუძლებელია (არ ვგულისხმობ მეუღლეებს, შვილებს. თუმცა, სიურპრიზებს ხანდახან ისინიც აწყობენ). იმდენი საიდუმლო ტვინის უჯრედი და რაღაც ნაწილაკები გვაქვს თავში, რომ ხანდახან ადამიანს თვითონვე უკვირს თავისი საქციელი.


დასკვნა რა არის?
ის საიდანაც ყველაფერი იწყება – აღზრდა უნდა იყოს სწორი. ადამიანი რომელიც გვიყვარს და გვინდა კარგი იყოს – უპირველესად შვილები, უმცროსი დები, ძმები.... უნდა ავღზარდოთ კარგად, სწორად. და ალბათ არც მუდმივი ჩიჩინის ტაქტიკა იქნება ურიგო.

შეძახილმა ხე გაახმოო – ეს გამახსენდა. იმდენი უნდა უმეორო თუ რა არის კარგი და რა ბოროტება, რომ ვერავითარმა ადამიანმა, გარემოებამ და გარემოცვამ ვერ შეუცვალოს აზრი და ვერ გადაუბრუნოს ტვინი.

2 коммент.:

Анонимный комментирует...

geTanxmebi aRzrda unda iyos swori, magram mTavaria Tavad , aRmzrdels, gesmodes ra aris swori, ramdenad SegiZlia keTilis da borotis garCeva. Tore xSirad vxvdebiT, rom adamianebi 'sworad' zrdian Svilebs, 'arafers akleben', 'yvelaferi kargi'undaT maTTvis, magram bolos gamrudebul pirovnebas viRebT Sedegad. xoda, kdie erTxel vambob, ras gulisxmob sworSi? rogor gesmis keTili da boroti? ra arCevani gaqvs gakeTebuli cxovrebaSi? muSaob ki sakuTar sisusteebze? ra aris is ucvleli faseuloba, romelic ar ginda Secvalo, miuxedavad imisa, sad xar. ai amis mere miTxari isev, SegiZlia sworad aRzardo vinme?

ჯუნა комментирует...

ძალიან ბევრს ვფიქრობ ხოლმე იმაზე რაზეც შენ მეკითხები. მე, როგორც ყველა დანარჩენ მოკვდავ ადამიანს, ბევრი შემშლია და ბევრი რამ არ ვიცი. ხოდა მაშინ, როცა არ ვიცი (არ მეცოდინება) რა გავაკეთო, როგორ ვიმოქმედო, რა ჩავთვალო ბოროტებად და როგორ აღვზარდო სწორად, მე მივმართავ ჩემს მოძღვარს.

воскресенье, 20 февраля 2011 г.

ყოვლისმომცველი ადამიანები

საერთოდ დიდი ხანია დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ადამიანი ძალიან მრავალმხრივია. მასში ყველა თვისება, ცუდიც და კარგიც, თანაბრად დევს და მხოლოდ აღზრდა, გარემოება, შთაგონება განაპირობებს თუ რას გამოავლენს და როგორი იქნება იგი. ხშირად ამბობენ: ცუდმა გარემომ გააფუჭაო ან ცუდი ხალხის გარემოცვაში მოექცაო. ადამიანის დამორჩილება ნებსით თუ უნებლიეთ ხშირად ძალიან იოლია. ჩვენ თუთიყუშებივით ვიმეორებთ იმას, რასაც ვხედავთ.
მე პირადად ძალიან სუსტი ნებისყოფის ადამიანი ვარ. ჩემი ქმარი ამას სუსტ ფსიქოლოგიას ეძახის. მე კილოსაც კი იოლად ვიღებ საკმარისია 1 კვირა მაინც ვიცხოვრო სხვა კუთხის თუ ნაციის ადამიანებში.
მაშინ, როცა პირველად მოვხვდი მოსკოვში, მიამიტი, ქუთაისელი, პატარა გოგო, პირდაღებული ვუყურებდი ტუჩ, ცხვირ, წარბ და კიდევ რა არ გახვრეტილ რუსებს და ისეთი საშინელი სიტყვებით ვლანძღავდი.... მაგრამ გავიდა სულ ცოტა ხანი და მე ტუჩი გავიხვრიტე და ჩემი პირსინგი აბსოლუტურ ნორმალურობად მიმაჩნდა. ახლა, დღევანდელი დღის გადასახედიდან, მე გახსენებაც კი მიჭირს რა შეგნება მქონდა მაშინ. არა, გასაგებია რომ ეს არ არის რაღაც сверхистественное მოვლენა, უბრალოდ დღევანდელ მე–ს ხასიათში ეს არანაირად არ ჯდება. და ეს ყოველივე გამოიწვია იმან, რომ სხვადასხვა დროს მე ვიმყოფებოდი სხვადასხვა გარემოში და ჩემზე გავლენას ახდენდნენ აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანები.
საერთოდ, ფიქრის საფუძველზე, მივედი აზრამდე, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანის ბოლომდე ამოცნობა შეუძლებელია (არ ვგულისხმობ მეუღლეებს, შვილებს. თუმცა, სიურპრიზებს ხანდახან ისინიც აწყობენ). იმდენი საიდუმლო ტვინის უჯრედი და რაღაც ნაწილაკები გვაქვს თავში, რომ ხანდახან ადამიანს თვითონვე უკვირს თავისი საქციელი.


დასკვნა რა არის?
ის საიდანაც ყველაფერი იწყება – აღზრდა უნდა იყოს სწორი. ადამიანი რომელიც გვიყვარს და გვინდა კარგი იყოს – უპირველესად შვილები, უმცროსი დები, ძმები.... უნდა ავღზარდოთ კარგად, სწორად. და ალბათ არც მუდმივი ჩიჩინის ტაქტიკა იქნება ურიგო.

შეძახილმა ხე გაახმოო – ეს გამახსენდა. იმდენი უნდა უმეორო თუ რა არის კარგი და რა ბოროტება, რომ ვერავითარმა ადამიანმა, გარემოებამ და გარემოცვამ ვერ შეუცვალოს აზრი და ვერ გადაუბრუნოს ტვინი.

2 комментария:

Анонимный комментирует...

geTanxmebi aRzrda unda iyos swori, magram mTavaria Tavad , aRmzrdels, gesmodes ra aris swori, ramdenad SegiZlia keTilis da borotis garCeva. Tore xSirad vxvdebiT, rom adamianebi 'sworad' zrdian Svilebs, 'arafers akleben', 'yvelaferi kargi'undaT maTTvis, magram bolos gamrudebul pirovnebas viRebT Sedegad. xoda, kdie erTxel vambob, ras gulisxmob sworSi? rogor gesmis keTili da boroti? ra arCevani gaqvs gakeTebuli cxovrebaSi? muSaob ki sakuTar sisusteebze? ra aris is ucvleli faseuloba, romelic ar ginda Secvalo, miuxedavad imisa, sad xar. ai amis mere miTxari isev, SegiZlia sworad aRzardo vinme?

ჯუნა комментирует...

ძალიან ბევრს ვფიქრობ ხოლმე იმაზე რაზეც შენ მეკითხები. მე, როგორც ყველა დანარჩენ მოკვდავ ადამიანს, ბევრი შემშლია და ბევრი რამ არ ვიცი. ხოდა მაშინ, როცა არ ვიცი (არ მეცოდინება) რა გავაკეთო, როგორ ვიმოქმედო, რა ჩავთვალო ბოროტებად და როგორ აღვზარდო სწორად, მე მივმართავ ჩემს მოძღვარს.

 

duna's blog Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review